1 pedro 3:16

1 pedro 3:16 DEFAULT
1Gayon din naman, kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sarisariling asawa; upang, kung ang ilan ay hindi tumalima sa salita, ay mangahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanikaniyang asawang babae; 2Sa pagkamasid nila ng inyong ugaling mahinhin na may takot. 3Na huwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok, at pagsusuot ng mga hiyas na ginto, o pagbibihis ng maringal na damit; 4Kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan ng espiritung maamo at payapa, na may malaking halaga sa paningin ng Dios. 5Sapagka't nang unang panahon, ay ganito naman nagsigayak ang mga babaing banal na nagsiasa sa Dios, na pasakop sa kanikaniyang asawa; 6Na gaya ni Sara na tumalima kay Abraham, na kaniyang tinawag na panginoon: na kayo ang mga anak niya ngayon, kung nagsisigawa kayo ng mabuti, at di kayo nangatatakot sa anomang kasindakan.

7Gayon din naman kayong mga lalake, magsipamahay kayong kasama ng inyo-inyong asawa ayon sa pagkakilala, na pakundanganan ang babae, na gaya ng marupok na sisidlan, yamang kayo nama'y kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan: upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan.

8Katapustapusan, kayong lahat ay mangagkaisang akala, madamayin, mangagibigang tulad sa magkakapatid, mga mahabagin, mga mapagkumbabang pagiisip: 9Na huwag ninyong gantihin ng masama ang masama, o ng alipusta ang pagalipusta; kundi ng pagpapala; sapagka't dahil dito kayo'y tinawag, upang kayo'y mangagmana ng pagpapala.

10Sapagka't, Ang magnais umibig sa buhay, At makakita ng mabubuting araw, Ay magpigil ng kaniyang dila sa masama, At ang kaniyang mga labi ay huwag magsalita ng daya:

11At tumalikod siya sa masama, at gumawa ng mabuti; Hanapin ang kapayapaan, at kaniyang sundan.

12Sapagka't ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, At ang kaniyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing: Nguni't ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama.

13At sino ang sa inyo ay aapi, kung kayo'y mapagmalasakit sa mabuti? 14Datapuwa't kung mangagbata kayo ng dahil sa katuwiran ay mapapalad kayo: at huwag kayong mangatakot sa kanilang pangtakot, o huwag kayong mangagulo; 15Kundi inyong ariing banal si Cristo na Panginoon sa inyong mga puso: na lagi kayong handa ng pagsagot sa bawa't tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pagasang nasa inyo, nguni't sa kaamuan at takot: 16Na taglay ang mabuting budhi; upang, sa mga bagay na salitain laban sa inyo, ay mangapahiya ang nagsisialipusta sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Cristo. 17Sapagka't lalong magaling, kung gayon ang iniibig ng kalooban ng Dios na kayo'y mangagbata dahil sa paggawa ng mabuti kay sa dahil sa paggawa ng masama. 18Sapagka't si Cristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo'y madala niya sa Dios; siyang pinatay sa laman, nguni't binuhay sa espiritu; 19Na iyan din ang kaniyang iniyaon at nangaral sa mga espiritung nasa bilangguan, 20Na nang unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapahinuhod ng Dios, ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong, na sa loob nito'y kakaunti, sa makatuwid ay walong kaluluwa, ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig: 21Na ayon sa tunay na kahawig ngayo'y nagligtas, sa makatuwid baga'y ang bautismo, hindi sa pagaalis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Dios, sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo; 22Na nasa kanan ng Dios, pagkaakyat niya sa langit; na ipinasakop sa kaniya ang mga anghel at ang mga kapamahalaan ang mga kapangyarihan.

Sours: https://biblehub.com/adb/1_peter/3.htm

1 Pedro 3:16

Lo sentimos, hubo un error al mostrar la comparación.

Lo sentimos, hubo un error al cargar el libro.

Lo siento, no tienes licencia para ver ese libro.

No hay coincidencias.

Lo sentimos, hubo un error al cargar parte del libro.

Se produjo un error al marcar el devocional como leído.

Hubo un error al acceder a favoritos

What does the Great Commission have to do with mobile devices? More than you might think.

Learn more

16 keeping a clear conscience,c so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander.d

Read more Comparte1 Pedro 3:16 — English Standard Version (ESV)

16 having a good conscience, so that, when you are slandered, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame.

1 Pedro 3:16 — King James Version (KJV 1900)

16 Having a good conscience; that, whereas they speak evil of you, as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ.

1 Pedro 3:16 — New Living Translation (NLT)

16 But do this in a gentle and respectful way. Keep your conscience clear. Then if people speak against you, they will be ashamed when they see what a good life you live because you belong to Christ.

1 Pedro 3:16 — The New King James Version (NKJV)

16 having a good conscience, that when they defame you as evildoers, those who revile your good conduct in Christ may be ashamed.

1 Pedro 3:16 — New Century Version (NCV)

16 but answer in a gentle way and with respect. Keep a clear conscience so that those who speak evil of your good life in Christ will be made ashamed.

1 Pedro 3:16 — American Standard Version (ASV 1901)

16 having a good conscience; that, wherein ye are spoken against, they may be put to shame who revile your good manner of life in Christ.

1 Pedro 3:16 — 1890 Darby Bible (DARBY)

16 having a good conscience, that as to that in which they speak against you as evildoers, they may be ashamed who calumniate your good conversation in Christ.

1 Pedro 3:16 — GOD’S WORD Translation (GW)

16 Keep your conscience clear. Then those who treat the good Christian life you live with contempt will feel ashamed that they have ridiculed you.

1 Pedro 3:16 — The Holman Christian Standard Bible (HCSB)

16 However, do this with gentleness and respect, keeping your conscience clear, so that when you are accused, those who denounce your Christian life will be put to shame.

1 Pedro 3:16 — The New Revised Standard Version (NRSV)

16 yet do it with gentleness and reverence. Keep your conscience clear, so that, when you are maligned, those who abuse you for your good conduct in Christ may be put to shame.

1 Pedro 3:16 — The Lexham English Bible (LEB)

16 But do so with courtesy and respect, having a good conscience, so that in the things in which you are slandered, the ones who malign your good conduct in Christ may be put to shame.

1 Pedro 3:16 — New International Reader’s Version (NIrV)

16 Live so that you don’t have to feel you’ve done anything wrong. Some people may say evil things about your good conduct as believers in Christ. If they do, they will be put to shame for speaking like that about you.

1 Pedro 3:16 — New American Standard Bible: 1995 Update (NASB95)

16 and keep a goodconscienceso that in the thing in which you are slandered, those who revile your goodbehavior in Christ will be put to shame.


Un servicio de Faithlife / Software Bíblico Logos

Sours: https://biblia.com/bible/niv/1%20Ped%203.16?culture=es
  1. Jason mraz t shirts
  2. Cat with middle finger wallpaper
  3. 36 rustic vanity
  4. Excellence all inclusive adults only

1 Peter 3:16 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓]

1 Peter 3:16, NIV: "keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander."

1 Peter 3:16, ESV: "having a good conscience, so that, when you are slandered, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame."

1 Peter 3:16, KJV: "Having a good conscience; that, whereas they speak evil of you, as of evildoers, they may be ashamed that falsely accuse your good conversation in Christ."

1 Peter 3:16, NASB: "and keep a good conscience so that in the thing in which you are slandered, those who disparage your good behavior in Christ will be put to shame."

1 Peter 3:16, NLT: "But do this in a gentle and respectful way. Keep your conscience clear. Then if people speak against you, they will be ashamed when they see what a good life you live because you belong to Christ."

1 Peter 3:16, CSB: "Yet do this with gentleness and respect, keeping a clear conscience, so that when you are accused, those who disparage your good conduct in Christ will be put to shame."

Sours: https://www.bibleref.com/1-Peter/3/1-Peter-3-16.html
1 Pedro 3:13-16-Pastor Ancalle-Haciendo el bien defendiendo nuestra fe-05\\29\\2016

Quiet, quiet. " When he finished and left me, I was so exhausted by my screams and attempts to escape that I did not even get up. From the hood right away. At that moment I hated him and asked him to take me back. And he explained to me all the way that he did it so that I would understand how I would feel tomorrow.

Pedro 3:16 1

Fingers unwisely move along the skin of a vagina, according to a moist and sensitive clitoris. And all this is looking at how one of them passionately "moves rolls" at me. I got up in ecstasy, strained a beautiful press, and the pumped body connected with the girl's. My hands gently wrapped around the fragile elastic body.

Como enfrentar o sofrimento ((1Pedro 3: 13 - 22 e 4: 1 - 6)) - Augustus Nicodemus

All this was watched by the tankers, sitting on the armor of their tanks and Peter, who froze at the entrance door. When the rest of the jelly-stricken soldiers fell to the ground and began to turn into jellyfish, Peter disappeared into the entrance, and the tankers locked themselves in the tank, turning. On the anti-chemical and radiation protection system. Peter wanted to run to Dasha's, but on the flight of stairs he suddenly saw a jellyfish, which glazed down the stairs and flowed into Dasha's apartment.

Dasha.

You will also like:

Maya, we need to talk, - I firmly say. I look into her face, not paying attention to the "basketball player. " Or maybe with me first. - defiantly hums this guy. Back off, - I impudently demand of him.1474 1475 1476 1477 1478